Kerkdiensten

Online meeluisteren

Op deze pagina kunt u live meeluisteren met de kerkdiensten via de onderstaande player

Luister een dienst terug via kerkdienstgemist.nl 

Beluister een andere kerkdienst uit het archief 

Collectegeld voor de erediensten kunt u overmaken op Bankrekening NL88 RABO 0373 7294 80 op naam van HG Sint Anthoniepolder onder vermelding van “collectegeld”. Voor de bestemming van de op deze wijze binnengekomen collectegelden in de week van de betreffende eredienst hanteren we het vastgestelde collecterooster van die week.

Wat de zendingsbussen betreft, het bankrekeningnummer van de Zendingscommissie Sint Anthoniepolder is NL23 INGB 0004 0553 70.

Erediensten

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur houden wij in ons kerkgebouw een eredienst. Deze diensten zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.
Daarnaast houden wij op bijzondere dagen en op Christelijke feestdagen ook kerkdiensten:
  • Op tweede Kerstdag (kinderkerstfeest), Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag is er een morgendienst.
  • Op Goede Vrijdag en op Oudejaarsdag is er een avondienst. De aanvang is dan niet om 18.00 uur maar om 19.30 uur.
  • Een middag- en een avonddienst worden er gehouden op de Biddag voor gewas en arbeid (tweede woensdag in maart) en op de Dankdag voor het gewas en arbeid (eerste woensdag in november). De aanvang is dan om 14.30 uur en 19.30 uur.

Tijdens de kerkdiensten zijn er meestal drie collecten, die samen bestemd zijn voor diaconie en kerk.