Kringen

  1. CONTACTKRING VOOR OUDEREN EN ALLEENSTAANDEN

 

Een middag in de maand – deze wordt aangekondigd in de regionale kerkbode alsook in ons eigen maandelijkse contactblad – wordt er een middag belegd voor ouderen en alleenstaanden, gewoonlijk in het “Ontmoetingscentrum” naast de Hervormde Kerk te Maasdam. De aanvang is 14.00 uur.

 

Deze middag wordt geopend door de predikant die een meditatie houdt. Daarop volgt een pauze met een gezellig samenzijn.

 

Voor het gedeelte na de pauze wordt soms een gastspreker of –spreekster uitgenodigd om, al of niet aan de hand van dia’s of een dvd, iets te vertellen.

 

Alle·ouderen, maar ook alleenstaanden die jonger zijn, zijn op deze middagen hartelijk welkom. Wie niet op eigen gelegenheid kan komen, kan desgewenst gehaald worden. Men wende zich dan even tot de leiding. Eenmaal per jaar gaan de deelnemers aan de contactkring voor ouderen en alleenstaanden gezamenlijk per bus een dagje uit.

 

Leiding: zie contactblad + website.

 

  1. BIJBELKRING

 

Gedurende het winterseizoen wordt er periodiek (één à tweemaal per maand) in de bovenzaal van de kerk een Bijbelkring gehouden onder leiding van de predikant. ledere belangstellende is daar welkom.

 

De predikant geeft een inleiding over een gedeelte van de Bijbel of van de belijdenisgeschriften der Kerk, waarna er onder het genot van een kopje koffie of thee gelegenheid is voor vragen stellen of gesprek. Aan het eind van de avond wordt er gecollecteerd voor een of ander christelijk doel (b.v. het evangelisatiewerk in Limburg; Woord en Daad; Israel, enz.).

 

De frequentie van de Bijbelkring wordt vastgesteld in overleg met de kerkelijke verenigingen, om rekening te houden met elkaars activiteit. De datum van de Bijbelkring zal telkens van tevoren worden aangekondigd in het kerkblad en per kanselafkondiging.

 

Plaats: bovenzaal van de kerk. Aanvang: 20.00 uur.

 

Vergeet de jonge lidmatenkring niet