ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Dit betekent dat ook onze Hervormde Gemeente een ANBI-status heeft.

Publicatie gegevens in het kader van de ANBI-transparantie

ANBI  Kerk Hervormde gemeente Sint Anthoniepolder

KvK-nummer 76413543

Bankrekening, IBAN:  NL88 RABO 0373 7294 80

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:                    Hervormde gemeente Sint Anthoniepolder
Telefoonnummer:         078-6765364
RSIN/Fiscaal nummer:   824118364
Website adres:                www.hervormdsintanthoniepolder.nl
E-mail:                              scriba@hervormdsintanthoniepolder.nl
Adres:                               Polderdijk 67
Postcode:                         3299 LM
Plaats:                              Maasdam
Postadres:                       Molenlaan 37
Postcode:                        3299 BH
Plaats:                              Maasdam

De Hervormde Gemeente te Sint Anthoniepolder is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

Binnen het geheel van de Protestantse Kerk staat de Hervormde gemeente Sint Anthoniepolder in de traditie van het klassiek gereformeerde belijden (Gereformeerde Bond). Onze Hervormde Gemeente kan hiermee geplaatst worden in de hervormd-gereformeer­de modaliteit binnen de Hervormde kerk. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een Schriftuurlijk-bevindelijke prediking in de beide zondagse erediensten en op de christelijke gedenk­dagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven.

Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Sint Anthoniepolder.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad negen leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het college bestaat uit tenminste drie leden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB, Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Op onze website (onder ‘Publicaties’) vindt u het beleidsplan 2021-2024 van onze gemeente, ook te bereiken via deze link: http://www.hervormdsintanthoniepolder.nl/media/plaatselijke-regeling/

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

De leden van de kerkenraad, van het college van kerkrentmeesters, andere colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

De activiteiten van onze gemeente staan beschreven op onze website en kunt u daar vinden onder het kopje/menu ‘Wat we doen’.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom ‘begroting’ in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom ‘begroting’ inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom ‘rekening’ geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Hervormde gemeente Sint Anthoniepolder
Jaarrekening 2022, overzicht baten en lasten:

ANBI rapport

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

De bijzondere posten (afwijkend van de begroting) zijn veroorzaakt door de (voorgeschreven) waardering van de activa op basis van actuele waarden, met een dotering aan de herwaarderingsreserve tot gevolg.

Verwachte bijzondere posten in de nabije toekomst betreffen het in te plannen (extra) onderhoud aan het monumentale kerkgebouw (o.a. herstel voegwerk) conform het periodiek instandhoudingsplan en de bijdrage hieraan van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.ANBI  Diaconie Hervormde gemeente Sint Anthoniepolder

KvK-nummer 76413543

A.  Algemene gegevens

Naam ANBI:                   Diaconie van de Hervormde gemeente Sint Anthoniepolder
Telefoonnummer:          078-6734653
RSIN/Fiscaal nummer:   824118388
Website adres:                www.hervormdsintanthoniepolder.nl
E-mail:                              vanhaaften@hervormdsintanthoniepolder.nl
Adres:                              Polderdijk 67
Postcode:                         3299 LM
Plaats:                              Maasdam
Postadres:                        Vlietstraat 48
Postcode:                         3295 GN
Plaats:                              ‘s-Gravendeel

De Hervormde Gemeente te Sint Anthoniepolder is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Binnen het geheel van de Protestantse Kerk staat de Hervormde gemeente Sint Anthoniepolder in de traditie van het klassiek gereformeerde belijden (Gereformeerde Bond). Onze Hervormde Gemeente kan hiermee geplaatst worden in de hervormd-gereformeer­de modaliteit binnen de Hervormde kerk. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een Schriftuurlijk-bevindelijke prediking in de beide zondagse erediensten en op de christelijke gedenk­dagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven.

Onze gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van de gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Sint Anthoniepolder

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad negen leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. Het college telt drie leden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van de diaconie. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB, Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Op onze website (onder ‘Publicaties’) vindt u het beleidsplan 2021-2024 van de diaconie van onze gemeente, ook te bereiken via deze link: http://www.hervormdsintanthoniepolder.nl/media/plaatselijke-regeling/

Samenvatting beleidsplan

Diaconaat is het verlenen van daadwerkelijke cq. financiële ondersteuning van degene die één of meerdere, van diverse naar vorm te onderscheiden, hulp- en/of -zorgverlening nodig heeft of geeft.

De basis en het kader van onze diaconale opdracht is het Woord van God. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament wordt geschreven over het dienen van de HEERE en dienstbaar te zijn aan de naaste.

In het diaconaat gaat het er ten eerste om dat er in alle getrouwheid en naarstigheid aalmoezen en goederen verzameld en bewaard worden. En ten tweede gaat het om de uitdeling waarbij onderscheidingsgave en voorzichtigheid betracht wordt, om de aalmoezen daar te besteden waar het van node is, om met blijmoedigheid en eenvoudigheid met een bewogen hart en een toegenegen gemoed de armen te helpen.

De hulp en/of zorgverlening kan liggen in de directe lijn, dat wil zeggen door of in opdracht van de diaconie in eigen gemeente, of in de indirecte lijn. Hierbij moet gedacht worden aan de instellingen die diaconaal handelen. In het laatste geval zal Gods Woord als toetsingscriterium gehanteerd worden. Bij de hulp- en/of -zorgverlening mag het Woord van God, ter vertroosting voor degene die hulp/zorg ontvangt, niet ontbre­ken. Het gaat dus om Woord én Daad.

Toetsingslijst
–  Beantwoordt de doelstelling van de aanvrager aan onze diaconale opdracht?
–  Bijdragen worden alleen verstrekt aan instellingen/organisaties die diaconaal handelen, waarbij door de diaconie van de Hervormde Gemeente te Sint Anthoniepolder Gods Woord en de Belijdenisgeschriften als norm gehan­teerd worden.
–  De diaconie moet voldoende inzage hebben in de financiële situatie van de aanvrager, om te kunnen beoordelen of de bijdrage echt nodig is.
–  Komt bij de aanvrager via andere kanalen geld binnen? Zo ja, is onze bijdrage nodig?

E. Beloningsbeleid

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

De leden van het college van diakenen, maar ook de leden van de kerkenraad, andere colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens betreffende de diaconie van onze gemeente treft u hieronder aan.

De activiteiten van de diaconie van onze gemeente staan beschreven op onze website (onder ‘Wat we doen’) en in de gemeentegids en het beleidsplan, beide ook te vinden op onze website (onder ‘Publicaties’).

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom ‘begroting’ in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom ‘begroting’ inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom ‘rekening’ geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Diaconie van de Hervormde gemeente Sint Anthoniepolder
Jaarrekening 2022, overzicht baten en lasten:

ANBI rapport

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk als landelijk en wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder kosten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

De bijzondere post (afwijkend van de begroting) is veroorzaakt door de (voorgeschreven) waardering van de activa op basis van actuele waarden, met een dotering aan de herwaarderingsreserve tot gevolg.