Overschrijven

Overschrijven naar/vanuit een andere gemeente

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (waartoe wij behoren) gaat uit van het Bijbelse en reformatorische principe dat de Kerk, als de openbaring van het geestelijke Iichaam van Christus, een eenheid is. Deze eenheid openbaart zich in de plaatselijke gemeenten, die samen de ene Kerk vormen. Dat betekent dat ieder die tot de Kerk behoort, behoort tot de plaatselijke gemeente waar hij of zij woonachtig is. Men noemt dit het geografische principe van het kerk-zijn. De geografische grenzen van iedere kerkelijke gemeente Iiggen vast op een geografische kaart die berust bij de Classicale Vergadering.

Nu kan het zijn dat iemand zich in de kerkelijke gemeente van zijn/haar woonplaats geestelijk niet thuisvoelt. Daarom is er sinds 1 juli 1992 kerkordelijk de mogelijkheid gekomen tot overschrijving van of naar een andere gemeente. Dit betekent dat het mogelijk is dat kerkleden die in een andere gemeente wonen, zich laten overschrijven naar de gemeente met welke zij (willen) meeleven. De regel dat men behoort tot de gemeente waarin men woont, is de basis voor de Ledenregistratie in de PKN (LRP). Wanneer men daarin overgeschreven is naar de voorkeursgemeente, dan blijft een gemeentelid binnen LRP in de administratie van deze voorkeursgemeente, ook bij verhuizing.

> Download hier het Plaatselijk beleid Sint Anthoniepolder t.a.v. overschrijvingen