Verenigingswerk

VERENIGINGSWERK

 

  1. VROUWENVERENIGING “TABITHA”

 

Onze vrouwenvereniging werd in 1983 opgericht. Met onze vereniging zijn wij lid van de Hervormde Vrouwenbond, de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag. Het is een vereniging van, voor en door vrouwen van de Hervormde gemeente Sint Antoniepolder. Het doel van onze vereniging is om als vrouwen onderling d.m.v. de verenigingsavonden Gods Woord te onderzoeken. Ook het leggen van contacten en het verstevigen van de onderlinge band is daarbij zeer waardevol. De verenigingsavonden worden 1 x per 14 dagen op maandagavond in de bovenzaal van ons kerkgebouw te Sint Anthoniepolder gehouden en duren van 20.00 uur tot 22.00 uur.

 

Op deze avonden neemt de Bijbel een centrale plaats in. De Bijbelstudies uit het maandblad “De Hervormde Vrouw” dienen als leidraad. Soms wordt er door een van de leden een inleiding over een bepaald onderwerp of Bijbelgedeelte gemaakt. Regelmatig wordt er iets voorgedragen of voorgelezen en er wordt gezongen. Natuurlijk wordt er met koffie en iets lekkers erbij gepauzeerd, waarbij er tijd is om bij te praten. Naast deze avonden organiseert onze vereniging een jaarlijkse verkoopdag. De opbrengst daarvan wordt geschonken aan de kerk. Enkele dames bezoeken de verkoopdagen of de jaarvergaderingen van andere vrouwenverenigingen of de ringavonden van de Bond, waardoor een warm contact is ontstaan.

 

Namen en contactgegevens van presidente en secretaresse vindt u in het contactblad en op de website.

 

Verkoopdag

leder jaar in het voorjaar en najaar wordt door de Vrouwenvereniging “Tabitha” een verkoopdag georganiseerd, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het werk in onze Hervormde gemeente. Datum en plaats van de verkoopdagen worden tijdig aangekondigd in het maandelijkse contactblad en in de regionale kerkbode.

 

 

  1. JEUGDVERENIGING “IMMANUEL”

 

Deze club is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. We hebben elke veertien dagen club in de bovenzaal van de kerk van 14.00 uur tot 15.30 uur. De ene keer hebben we club voor de leeftijd van 6 t/m 9 jaar, de andere keer voor de leeftijd van 9 t/m 12 jaar.

 

We beginnen met zingen, begeleid door orgel en/of fluit, gebed, Bijbelse vertelling en vervolgens knutselen we wat met elkaar. Na afloop eindigen we met zingen en dankgebed en gaan we weer naar huis. Na de Bijbelvertelling krijgen de kinderen drinken met wat lekkers erbij. Het is fijn wanneer we met zoveel kinderen bezig mogen zijn rondom Gods Woord en daarnaast ook gezellig wat te knutselen.

 

De club heet “Immanuel”, dat betekent “God met ons”. Zonder Gods hulp kunnen we niet tot eer van Hem leven. We hopen en bidden dat dit werk tot Gods eer en tot zegen voor ons verdere leven mag zijn.

 

Leiding:                zie contactblad + website.

 

  1. JEUGDVERENIGING BENJAMIN

 

De jeugdvereniging “Benjamin” is bedoeld voor jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Zij vergadert gewoonlijk om de veertien dagen op zaterdagavond in de bovenzaal van de kerk. Zij houdt zich dan bezig met een Bijbels onderwerp en vervolgens ook met een andere gezellige bezigheid zoals een spel of quiz. Het zijn altijd leerzame, nuttige en gezellige avonden, die graag bezocht worden en de onderlinge band geweldig verstevigen.

 

Tegelijk is deze vereniging van groot belang voor de doorstroming van onze jongens en meisjes van “Immanuel” (6 – 12 jaar) via “Benjamin” (12 – 16 jaar) naar jeugdvereniging “Gideon” (16 jaar en ouder).

 

Leiding: zie contactblad + website.

 

  1. JEUGDVERENIGING “GIDEON”

 

Alle jongeren van 16 jaar en ouder zijn van harte welkom op Gideon. Een keer in de twee weken op vrijdagavond in het JV-seizoen van ± oktober t/m mei hebben we een JV-avond. Een JV-avond begint om 20.15 uur t/m ± 22.00 uur in de bovenzaal van de kerk.

 

Een JV-avond ziet er als volgt uit:

Voor de pauze:

– Een Psalm zingen die opgegeven wordt door degene die zijn/haar inleiding heeft.

– Beginnen met gebed door de voorzitter en in geval van afwezigheid door een overig bestuurslid.

– Notulen voorlezen en een korte bespreking van eventuele binnengekomen stukken of nieuws.

– Het lezen van een gedeelte uit de Bijbel passend bij de inleiding van die avond.

– De inleiding (Bijbels onderwerp) door de person die dit voorbereid heeft.

– Bespreking van bij de inleiding passende vragen in kleine groepjes.

– Korte nabespreking van de vragen met z’n allen.

Na de pauze

– Er wordt een avondvulling georganiseerd door twee JV-Ieden (spel, quiz).

– Rondvraag en eventuele belangrijke mededelingen.

– Een Psalm zingen die opgegeven wordt door degene die zijn/haar inleiding had.

– Eindigen met gebed door de voorzitter of ander bestuurslid.

 

Dit zijn de gewone JV-avonden, naast deze avonden nodigen we ook een of twee keer per jaar een spreker uit of hebben we een sportavond, strand- of boswandeling. Ook gaan we elk jaar op JV-weekend en aan het eind van het JV-seizoen hebben we altijd een jaarvergadering met heel de gemeente.

 

De JV bestaat uit een bestuur en JV-leden. Leiding/voorzitters: zie contactblad + website.

 

In de maand november halen de Gideonieten een vrijwillige bijdrage op bij alle gemeenteleden voor de club “Immanuel”, Jeugdvereniging “Benjamin” en Jeugdvereniging “Gideon”.